Algemene ledenvergadering 2017

Algemene ledenvergadering 2017Gaarne nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2017.
Deze wordt gehouden op:

DINSDAG 21 maart 2017 – aanvang 20.00 uur.
Sportcentrum de Lunet,
Amersfoortsestraatweg 16, 1411 HD Naarden

Agenda

01. Opening door de voorzitter
02. Verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 24 maart 2016
03. Ingekomen stukken / mededelingen
04. Aftreden penningmeester Th. de Booij (herkiesbaar) en de algemene bestuursleden E. de Bruijn en H. van Geffen (beiden zijn herkiesbaar).

Leden die zich verkiesbaar willen stellen voor één van deze vrijkomende functies, dienen zich schriftelijk te melden bij het bestuur en wel twee weken voor de algemene ledenvergadering of uiterlijk vergezeld van twee leden ter ondersteuning van de aanmelding als bestuurslid vóór opening van de algemene ledenvergadering. Leden die zich verkiesbaar stellen voor één van de functies moeten de minimale leeftijd van 19 (negentien) jaar hebben bereikt. Daarnaast moeten deze leden motiveren waarom ze de betreffende functie niet alleen kunnen, maar ook waarom ze die functie zouden willen gaan bekleden.

05. Jaarverslag 2016 van de secretaris (wordt ter vergadering voorgelezen)
06. Financieel verslag penningmeester over 2016 (stukken ter inzage vergadering)
07. Landelijk inbrengen viswater HSV Naarden-Bussum
08.Nieuwe witviscommissie
09. Verslag kascommissie 2016
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Rondvraag

Na de rondvraag vindt overleg plaats met de wedstrijdvissers over het seizoen 2017 en volgt de prijsuitreiking van het seizoen 2016.

HET BESTUUR HOOPT VELE LEDEN TE ONTMOETEN!

Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016 in .pdf

U kunt het verslag uitprinten en meenemen naar de alg. ledenvergadering van 2017.